GDPR

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

INFORMAȚII GENERALE

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., respectă confidențialitatea oricăror date, informații legate de utilizatorul înregistrat pe site, precum și a tranzacțiilor efectuate de aceștia, în condițiile și limitările impuse de lege. Accesul/vizitarea acestui site de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea .

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin includ femininul și cuvintele care denota genul feminin includ masculinul.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care identifică sau pot identifica direct sau indirect o persoană. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, număr de identificare, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc. Acestea ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆ sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră̆ mobil, precum și modulele cookies.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

DEFINIȚII

 • date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal– orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea– păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal– orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator– orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime– date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date de tip „adresă de business”– date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 • date statistice– date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 • DPO– responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR - General Data Protection Regulation).
 • GDPR– este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoana vizată are următoarele drepturi:

Dreptul la informare – aveți dreptul de a ști dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și cum și de către cine sunt procesate;

Dreptul la acces – aveți dreptul de a accesa datele colectate de la/despre tine. Include dreptul dvs. de a cere și obține o copie a datelor tale personale colectate;

Dreptul de rectificare – aveți dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt incomplete sau incorecte;

Dreptul de ștergere – în anumite circumstanțe puteți cere ștergerea datelor dvs. personale din înregistrările societății TEHNOPOLIS S.R.L.;

Dreptul de a restricționa procesarea – în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale;

Dreptul la transferabilitatea datelor – dreptul de a muta datele personale de la un furnizor la altul;

Dreptul de a vă opune procesării – în anumite cazuri aveți dreptul sa vă opuneți procesării datelor dvs. personale;

Dreptul de a te opune prelucrării automate – înseamnă că ai dreptul să te opui la prelucrarea automată a datelor dvs. personale, inclusiv la profilare; și să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice ce vă îngrijorează sau vă afectează în mod semnificativ;

Dreptul de a  vă retrage consimțământul – aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul dat pentru procesarea datelor dvs. personale.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. respectă principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR pentru a se asigura că toate datele sunt:

1.Prelucrate în mod echitabil, legal și transparent;

2.Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3.Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

4.Corecte și actualizate;

5.Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

6.Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate și într-un mod care asigură securitate adecvată și protecție împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii.

 

CUM OBȚINEM DATELE DVS. PERSONALE ȘI CE DATE PRELUCRĂM ?

Cele mai multe dintre informațiile personale pe care le prelucrăm sunt oferite direct de dvs. pentru unul din următoarele motive:

 • Aveți sau intenționați să încheiați un contract cu firma noastră;
 • Doriți să participați sau ați participat la un eveniment;
 • Ați solicitat angajarea în firma noastră;
 • Reprezentați organizația sau firma Dvs.;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • Din diverse surse de informare deschise sau oficiale.

 

DE CE VĂ PRELUCRĂM DATELE?

Datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă de mail, număr de telefon, adresă) care se regăsesc în evidențele noastre sunt prelucrate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate, acela de a îndeplini cu succes procesele desfășurate în relația cu dvs.. Orice prelucrare ale datelor personale în alte scopuri decât cele menționate va fi efectuată doar cu acordul Dvs. exprimat în prealabil.

 

TEMEIURI DE PRELUCRARE

Temeiul principal în baza căruia Operatorul prelucrează date cu caracter personal este consimțământul explicit sau implicit al Beneficiarului. Consimțământul există la momentul transmiterii unei comunicări către Societate și se cere la momentul semnării oricărui Contract. În baza Comunicării și/sau Contractului, Operatorul prelucrează toate categoriile de date strict necesare pentru soluționarea Comunicării sau pentru executarea respectivului Contract.

 

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE AUTORITĂȚI

Transmiterea datelor către instituţii publice, instanţe judecătoreşti, precum şi autorităţi competente să cerceteze săvârşirea faptelor penale: S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. transmite date cu caracter personal în scopurile menţionate doar în cazul în care acesta se impune prin lege.

 

TRANSFERUL DE DATE ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor permise.

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. nu are intenția de a transfera date către state terțe. Însă, în situații excepționale, dacă un astfel de transfer ar fi necesar pentru Scopurile Permise, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile Dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

1.Atunci când apelați la serviciile noastre păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale și pentru o perioadă ulterioară necesară în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau în fața altor autorități publice sau private ori a organelor jurisdicționale;

2.În stabilirea duratei de păstrare a datelor avem în vedere termenele legale obligatorii (din legislația contabilă, fiscală, de arhivare, etc.);

3.În cazul în care prelucrarea datelor se realizează în baza consimțământului, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.

 

ÎN CÂT TIMP RĂSPUNDEM LA SOLICITĂRILOR PRIMITE DE LA DVS.?

Conform prevederilor GDPR, În termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii Dvs. vă vom furniza toate informațiile necesare referitor la îndeplinirea solicitării Dvs. sau acolo unde este cazul vă vom comunica motivele documentate pentru care nu am putut da curs cererii Dvs.

Vă asigurăm asupra faptului că înainte de a da curs oricărei cereri privind datele cu caracter personal prelucrate de compania noastră, vom lua toate măsurile necesare şi rezonabile pentru a verifica identitatea solicitantului.

Conform prevederilor GDPR, termenul de răspuns de 30 de zile, menţionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în cazul în care complexitatea şi numărul cererilor justifică acest lucru, urmând să fiţi informaţi cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor competenta, si anume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe  Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax:  +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
   Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi  în ceea ce privește datele personale pe care S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. le prelucrează prin adresarea unei simple cereri datată și semnată la adresa: Iași, B-dul Poitiers, nr. 10 (în incinta S.C. FORTUS S.A.), jud. Iaşi, sau puteți transmite o astfel de cerere pe e-mail, către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, la adresa de email dpo@tehnopol-is.rol . Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. poate modifica această politică de confidențialitate în situațiile cerute și conform cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.

Dorim să vă asigurăm că informațiile dvs. sunt sigure.

Pentru a preveni accesul neautorizat sau divulgarea, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm online, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor EU 679/2016.

 

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

 

 

POLITICĂ DE RECRUTARE

 

Politică de protecție a datelor cu caracter personal, dedicată recrutării.

 

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare regulamentul privind protecția persoanelor fizice și prelucrarea datelor cu caracter personal precum și libera circulație a acestor date GDPR urmând să fie aplicat de către toate statele Uniunii Europene. În acest context, societatea noastră se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea datelor personale.

 

Dacă în urma lecturării prezentei politici ne transmiteți datele dvs. (sub forma unui Curriculum Vitae) printr-unul dintre multiplele canale puse la dispoziție, înseamnă ca ați fost informat în baza art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și ghidurile emise de Grupul de Lucru pentru Art.29 (până la încetarea activității acestuia) și în prezent de Comitetul European pentru Protecția Datelor, că vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal (nume, adresă de email, număr de telefon, adresă de domiciliu, etc.) cu scopul desfășurării procesului de recrutare și selecție inițiat de către reprezentanții societății și că v-ați dat acordul pentru acestea.

 

Subliniem faptul că vom utiliza aceste date numai în scopul pentru care au fost solicitate, respectiv pentru finalizarea procesului de recrutare. În acest sens, pe baza datelor și informațiilor pe care ni le furnizați în mod benevol și pentru care avem acordul dvs. de analiză, urmărim să determinăm daca sunteți sau nu un candidat potrivit pentru posturile vacante din cadrul  societății, precum și pentru a vă contacta cu o propunere, în vederea stabilirii unui interviu sau cu scopul de a vă solicita/furniza informații suplimentare legate de oferta noastră. Menționăm că nu vom furniza nici unei părți terțe informațiile puse la dispoziție de dvs., cu excepțiile prevăzute de dispozițiile legale.

 

De asemenea, este foarte important pentru noi ca dvs. să cunoașteți faptul că aveți în orice moment dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita ștergerea datelor și dreptul de opoziție, după cum urmează:

 • puteți solicita oricând doriți, printr-o cerere adresata societății noastre, actualizarea, modificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, transmise prin intermediul CV-ului comunicat;
 • aveți dreptul de a obține din partea societăți, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către aceasta;
 • aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulara, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Pentru oricare din motivele de mai sus precum și pentru a vă exercita drepturile garantate de legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă rugăm să vă adresați responsabilului DPO al companiei noastre, prin intermediul adresei de email dpo@tehnopol-is.ro.

Politica de GDPR a societății respectă următorii pași, în ceea ce privește prelucrarea datelor transmise de dvs:

 • candidații eligibili sunt contactați întotdeauna (telefonic sau în scris), într-un termen scurt (până la 72 h), în vederea comunicării detaliilor legate de modul de desfășurare a procesului de recrutare și selecție;
 • datele colectate în cadrul unui proces de recrutare sunt șterse imediat ce devine evident faptul că nu vom contacta candidatul respectiv, întrucât nu este potrivit postului pentru care a aplicat;
 • dacă nepotrivirea este numai de moment și dorim păstrarea datelor unui candidat (CV, scrisoare de intenție, portofoliu, etc.) în vederea contactării acestuia cu următoarea ocazie, candidatul va fi contactat în vederea obținerii consimțământului sau scris în acest sens;
 • dacă persoana vizată obiectează cu privire la extinderea perioadei de păstrare și procesare a datelor, distrugem pe loc datele sale.

În cadrul societății noastre recrutarea se realizează intern și prin urmare informația nu părăsește limitele fizice și digitale ale acesteia. În interiorul companiei, persoanele expuse la aceste date sunt:

 • membrii departamentului de resurse umane (responsabili ai zonei de recrutare);
 • managerii departamentelor cu locuri de muncă vacante, din cadrul societății, persoane care joacă rol de factor de analiză și decizie în procesul de recrutare.

Ca măsură de protecție, întreg personalul implicat în acest proces este instruit corespunzător în materie de protecția datelor și înțelege riscul compromiterii.

Asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor procesate în contextul recrutării este o obligație pentru noi, ceea ce presupune respectarea următoarelor condiții:

 • transmiterea formularelor (CV-urilor) se face printr-o metoda sigură;
 • stocarea formularelor (CV-urilor) se face pe un spațiu de stocare/locație virtuală (sau fizica) la care au acces exclusiv persoanele implicate în procesul de recrutare și selecție;
 • în situația în care depuneți formulare direct la sediul societății sau le trimiteti prin poștă ori pe fax, traseul parcurs de acestea către un loc de depozitare securizat este cât mai scurt.

 

Termenii utilizați:

*Date cu caracter personal - înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizata”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

*Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu  caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

*Consimțământ - înseamnă o manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

*DPO-ul (data protection officer) - responsabilul cu protecția datelor, desemnat de către societate.

*GDPR reprezintă prescurtarea regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățenilor UE.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate

Putem face din când în când modificări la această Politică de confidențialitate.

Pentru a ne asigura că sunteți întotdeauna la curent cu modul în care folosim datele dvs. personale, vom actualiza din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta orice modificare a utilizării datelor dvs. personale. De asemenea, putem efectua modificări pentru a respecta modificările aduse legislației aplicabile sau cerințelor de reglementare. Vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pe site-ul nostru pentru a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale.

 

 

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.