Povesti de succes

POVESTI DE SUCCES.

 

 

1. BIOCOMP

 

 

Biocomp SRL, din nord estul României, este producător, sub marcă proprie, de dispozitive biocide de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C și oferă servicii complete de biosecuritate ecologică integrată, bazată pe tehnologia luminii ultraviolete UV-C, pentru distrugerea microorganismelor din aer sau de pe suprafețe (bacterii, virusuri, spori de mucegai etc.). 

Anul acesta compania a împlinit 30 de ani de când a produs primul dispozitiv de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C din România, în fabrica proprie din orașul Iași. Astfel, în urmă cu trei decenii, BIOCOMP şi-a asumat un proiect de pionerat în România, prin educarea publicului larg şi a specialiştilor asupra importanţei utilizării dezinfecţiei bazate pe tehnologia luminii ultraviolete UV-C, fiind prima companie din ţară care a produs dispozitive biocide UV-C în atelierele proprii. Impunându-se ca lider de piață în domeniu, oferă astăzi dispozitive profesionale de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C pentru sectoarele industriei alimentare și creșterii animalelor, sectorul HoReCa, Office/Workplace, precum și dispozitive de dezinfecție cu lumină ultravioletă UV-C specializate pentru domeniile medical, educațional, veterinar, cosmetic și casnic. Toate aceste produse conferă siguranță în exploatare și utilizare. BIOCOMP a creat şi înregistrat în exclusivitate Sistemul de Biosecuritate Ecologică Integrată, sistem revoluţionar ce garantează securizarea epidemiologică a spaţiilor din orice domeniu de activitate umană şi împotriva oricăror agenţi patogeni (virusuri, bacterii, mucegaiuri etc.).

In 2018 BIOCOMP a intrat prima data în contact cu Enterprise Europe Network, prin intermediul partenerului local TEHNOPOLIS Iași. Au fost foarte interesați de partea de internaționalizare, dar și de partea de consultanță, rămânând permanent în contact cu experții locali. 

Devenind client Enterprise Europe Network, BIOCOMP a participat la diverse conferințe și workshop-uri, a fost de acord să aibă un profil activ pentru găsirea de parteneri internaționali și a primit consultanță în inovare, prin intermediul Improve Academy.

Din fericire pentru BIOCOMP, perioada grea a pandemiei a însemnat pentru ei o oportunitate de a-și internaționaliza afacerea. Colaborarea cu Enterprise Europe Network a dat roade atunci când BIOCOMP a primit o ofertă din partea unei firme din Germania de a livra lămpi UV pentru piața nemțească. De asemenea, au început o colaborare și cu o firmă din Republica Moldova, ca urmare a participării la un brokeraj.

Într-o perioadă extrem de dificilă la nivel global, o perioadă în care multe firme au fost nevoite să-și restrângă sau sau închidă activitatea, BIOCOMP a reușit să acceadă pe piețe noi, cu produse de calitate, ajungând la 30 de ani de activitate să aibă o cifră de afaceri de peste 2 milioane de dolari anual.

Compania din NE României a avut de câștigat pe plan financiar, și-a consolidat poziția de lider de piață atât în România, cât și în Europa, și-a promovat produsele în perioada de pandemie și este motivată să continue trendul ascendent din ultima perioadă.

Ca partener Enterprise Europe Network, Tehnopolis, prin experții săi, va avea o colaborare de lungă durată cu BIOCOMP, cunoscând foarte bine compania și oferindu-i exact serviciile care s-o ajute să crească permanent. Chiar și această frumoasă poveste de success va fi prezentată noilor clienți Enterprise Europe Network, pentru a-i motiva.

„Mulțumim Enterprise Europe Network pentru oportunitatea de a lucra cu dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ne-ați informat cu privire la oportunitățile de a construi parteneriate internaționale. Este important pentru noi să știm că putem găsi parteneri pe termen lung care să ne înțeleagă viziunea și dorința de a ne îndeplini șansa unei vieți mai bune prin tehnologia integrată de biosecuritate ecologică a mărcii BIOCOMP” a declarat inginerul Adrian Iurcan, directorul general al companiei BIOCOMP.

„Echipa BIOCOMP este foarte deschisă la noi oportunități și a înțeles rapid beneficiile de a deveni client Enterprise Europe Network. Ne-au oferit informații relevante despre produse, astfel încât să realizăm un profil bun de business de la bun început. De asemenea, stadiul de pandemie în care trăim a crescut nevoia de internaționalizare și astfel produsele lor au fost foarte necesare și bine primite în Germania.”, Maria Carp, consultant Enterprise Europe Network in cadrul Tehnopolis Iasi, Romania.

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCOMP SRL, from northeastern Romania, is a manufacturer, under its own brand, of biocidal UV-C disinfection devices and offers complete integrated ecological biosecurity services, based on UV-C ultraviolet light technology, for the destruction of microorganisms in the air or from surfaces (bacteria, viruses, mold spores, etc.).

This year (2021) marks the 30th anniversary of the production of the first UV-C ultraviolet light disinfection device in Romania, in its own factory in Iași. Thus, three decades ago, BIOCOMP undertook a pioneering project in Romania, by educating the general public and specialists on the importance of using disinfection based on UV-C ultraviolet light technology, being the first company in the country to produce biocidal devices. UV-C in our own workshops. Establishing itself as a market leader in the field, it now offers professional UV-C ultraviolet light disinfection devices for the food and animal husbandry sectors, the HoReCa sector, Office / Workplace, as well as specialized UV-C ultraviolet light disinfection devices for medical, educational, veterinary, cosmetic and household fields. All these products provide safety in operation and use. BIOCOMP has created and registered exclusively the Integrated Ecological Biosecurity System, a revolutionary system that guarantees the epidemiological security of spaces in any field of human activity and against any pathogens (viruses, bacteria, molds, etc.).

In 2018, BIOCOMP first came into contact with the Enterprise Europe Network, through the local partner TEHNOPOLIS Iasi. They were very interested in the internationalization part, but also in the consulting part, staying in constant contact with the local experts.

Becoming an Enterprise Europe Network client, BIOCOMP has participated in various conferences and workshops, agreed to have an active profile for finding international partners and received innovation consulting through Improve Academy.

Fortunately for BIOCOMP, the hard times of the pandemic meant an opportunity for them to internationalize their business. The collaboration with Enterprise Europe Network paid off when BIOCOMP received an offer from a German company to deliver UV lamps for the German market. They also started a collaboration with a company from the Republic of Moldova, as a result of participating in a brokerage.

In an extremely difficult period globally, in which many companies have had to restrict or close their business, BIOCOMP has managed to enter new markets, with quality products, to reach 30 years of activity and have a turnover of over 2 million dollars annually.

The company from northeastern Romania has grown financially, has consolidated its position as a market leader both in Romania and in Europe, they have promoted their products during the pandemic period and they are motivated to continue the upward trend of the last period.

As an Enterprise Europe Network partner, Tehnopolis, through its experts, will have a long-term collaboration with BIOCOMP, knowing the company very well and offering it exactly the services that will help it to grow permanently. Even this beautiful success story will be presented to new Enterprise Europe Network customers to motivate them.

"We thank Enterprise Europe Network for the opportunity to work with you and thank you for keeping us informed of opportunities to build international partnerships. It is important for us to know that we can find long-term partners to understand our vision and desire to deliver the chance for a better life through the integrated ecological biosecurity technology of the BIOCOMP brand" said the engineer Adrian Iurcan, the general manager of the BIOCOMP company.

“The BIOCOMP team is very open minded and quickly understood the benefits of becoming an Enterprise Europe Network customer. They gave us relevant information about the products so that we made a good profile from the very beginning. Also, the pandemic stage we are living in has increased the need for internationalization and so their products have been very necessary and well received in Germany. ", Maria Carp, Enterprise Europe Network consultant within Tehnopolis Iasi, Romania.